มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติ (จากเหตุวาตภัย)

12 พ.ค. 63