พิธีเปิด ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพสุขใจใกล้บ้าน

19 มี.ค. 67
ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน อ.ประทาย
วันที่ 18 มีนาคม 2567 ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย อ.ประทาย ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงลดระยะเวลาในการเดินทาง ในการดูแลรักษาสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน ให้ได้รับการดูแลด้านสาธารณสุขอย่างครอบคลุมทั่วถึง ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุข ทั้งนี้ได้พบปะให้กำลังใจผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ และทีมงานสาธารณสุขของตำบล
โดยมี นางสาวปิยะนุช ยินดีสุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นครราชสีมา เขต 7, พรเทพ ศิริโรจนกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นครราชสีมา เขต 16, นายราเมศ เรืองธนานุรักษ์ ส.อบจ.อ.ประทาย, นายสรวิศ เหล่านิล นายอำเภอประทาย, นายก ทต.-อบต., หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้อำนวยการ รพ.สต.ทั้ง 9 แห่ง, พี่น้อง อสม. และประชาชน