พิธีเปิดมอบโค โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ประจำปี 2565

13 พ.ค. 65

องค์การบริหารส่วนตำบลประทายได้จัดพิธีเปิดมอบโค โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่มีฐานะยากจน ได้มีโค-กระบือไว้ใช้แรงงาน เพิ่มผลผลิตทาง การเกษตรเป็นการช่วยให้เกษตรกร มีรายได้เพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง ทั้งยังเป็นการรักษาชีวิตโค – กระบือ ให้หลุดพ้นจากความตายเฉพาะหน้า ได้มีโอกาสขยายพันธ์เพิ่มขึ้นโดยไม่สูญพันธ์ วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย