พิธีมอบโล่และเกียรติบัตร ระดับเขตสุขภาพที่9

15 ส.ค. 59

พิธีมอบโล่และเกียรติบัตร ระดับเขตสุขภาพที่ 9 การป้องกันการจมน้ำและอุบัติเหตุทางถนน (RTI Team)

วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ณ เทศบาล ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ