ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลประทาย ประจำปีงบประมาณ 2565

19 พ.ค. 65

องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย มีความประสงค์ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลประทาย ประจำปีงบประมาณ 2565 ดังนีี้

  1. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จำนวน 1 อัตรา สังกัด สำนักปลัด
  2. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา สังกัด กองคลัง
  3. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา สังกัด กองการศึกษาฯ

โดยเริ่มรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 – 8 มิถุนายน 2565 นี้