ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ 5 บ้านถนนโพธิ์ (สายทางถนนโพธิ์-โคกดินติ้ว)

25 ก.พ. 63

ประกาศประชาสัมพันธ์ ปปช.01 ถนนดินและหินคลุก หมู่ 5 สายทางถนน คสล -ดอนติ้ว