ประชาสัมพันธ์การเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

17 ม.ค. 65

ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย สมัยสามัญ สมัที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565