ประชาสัมพันธ์การเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565

30 พ.ค. 65

ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565