ประชาสัมพันธ์การเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565

27 ต.ค. 65

ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565