ประชาสัมพันธ์การร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

17 ม.ค. 65

อเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565