ประชาสัมพันธ์การเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565

04 ม.ค. 65

ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย สมัยสามัญ สมัที่ 1 ประจำปี 2565