ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3ประจำปี 2565

27 ก.ค. 65

ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565