ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

02 มิ.ย. 65

ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565