ประชาชนและอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ร่วมกิจกรรมรักษาความสะอาดหมู่บ้านชุมชน ถนนสายหลัก ถนนสายรอง สวนสาธารณะ ครั้งที่ 1

31 มี.ค. 65

ประชาชนและอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ร่วมกิจกรรมรักษาความสะอาดหมู่บ้านชุมชน ถนนสายหลัก ถนนสายรอง สวนสาธารณะ ครั้งที่ 1 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบถนนให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม