ประกาศเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาฯและร่างขอบเขตของงาน TOR จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน

28 พ.ค. 63