ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 16 บ้านไทยสมบูรณ์(สายทางไทยสมบูรณ์-ทางหลวง 2285 ต่อ คสล.เดิม)

20 ก.ย. 64