ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหันเตย-บ้านศรีชมชื่น หมู่ 10-6 (สายทางวัดหันเตย-ทางหลวง 2285 ต่อ คสล.เดิม)

20 ก.ย. 64