ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 9 บ้านนางิ้ว ทางเข้าหมู่บ้าน สายทางนางิ้ว-กระโตน (ต่อ คสล.เดิม)

20 ก.ย. 64