ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 12 บ้านหัวละเลิง ผสายทางบ้านหัวละเลิง-ทางหลวง 2285 ซอยโรจนะ ต่อ คสล.เดิม)

20 ก.ย. 64