ตรวจประเมินโครงการโคราชเมืองสะอาดปลอดลูกน้ำยุงลาย ปี พ.ศ.๒๕๖๗

23 พ.ค. 67

คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ได้มีมติให้ดำเนินโครงการโคราชเมืองสะอาด ปลอดลูกน้ำยุงลาย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ มีเป้าหมายเพื่อลดอัตราป่วย อัตราตาย
ด้วยโรคไข้เลือดออก และสร้างความร่วมมือในการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคไข้เลือดออกกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง