จ้างปรับปรุงโรงเรือนเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบท่อ สถานีสูบน้ำบึงเตยกระโตน ระยะที่ 2 หมู่ 10

27 ส.ค. 62
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :