งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2559

28 ก.ค. 59

อบต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา ได้เข้าร่วมงาน ที่ อ.ประทาย จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2559

โดย นายกอบต.ประทาย นางฐิติรัตน์ เรืองกิจวัฒน์ และ สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการ พนักงาน