คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผล ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2566

10 ส.ค. 66

          ท่านกมลศักดิ์ เกษเมธีการุณ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผล ที่ได้เดินทางมาติดตามการดำเนินงานศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และเยี่ยมผู้รับบริการ รวมถึงภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน