กิจกรรมอบรมให้ความรู้การทำดอกไม้ประดิษฐ์และหมวกซองกาแฟ

12 มิ.ย. 62

กิจกรรมอบรมให้ความรู้การทำดอกไม้ประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ และการทำหมวกจากซองกาแฟ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์

เพื่อเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการฝึกสมาธิทำให้ผู้สูงอายุมีงานทำไม่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้า และสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพเสริมได้