กิจกรรมรวบรวมขยะของเสียอันตรายชุมชนส่งกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

14 มี.ค. 66

          องค์การบริหารส่วนตำบลประทายร่วมกิจกรรมรวบรวมขยะของเสียอันตรายชุมชนส่งกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
ณ บริเวณสถานที่ลานกิจกรรมหน้าอำเภอประทาย