กิจกรรมจักสาน

10 พ.ค. 62

องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการจักสานให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพและสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพเสริมได้ในอนาคต