กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2562

18 ม.ค. 62

กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ  2562

ภาษีบำรุงท้องที่

        ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) และชำระภาษีบำรุงท้องที่ภายในเดือนมกราคม ถึง เดือนเมษายนของทุกปี

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2) และชำระภาษีภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

ภาษีป้าย

ยื่นแบบแสดงรายการ (ภ.ป.1) และชำระภาษีป้าย ภายในเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม ของทุกที่