กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

01 ก.พ. 60

กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษี  ประจำปีงบประมาณ  2560

องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

ภาษีบำรุงท้องที่
      ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) และชำระภาษีบำรุงท้องที่ภายในเดือนมกราคม ถึง เดือนเมษายน ของทุกปี

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2) และชำระภาษีภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

ภาษีป้าย
     ยื่นแบบแสดงรายการ (ภ.ป 1) และชำระภาษีป้าย ภายในเดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม ของทุกปี

ท้องถิ่นดีภาษีช่วย  ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง
หากมีข้อสงสัยหรือมีการเปลี่ยนแปลงรายการเกี่ยวกับทรัพย์สิน
โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย
โทร. 044-756568  โทรสาร. 044-756569