การออกนิเทศติดตามเงินอุดหนุนการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาในพื้นที่ตำบลประทาย ประจำปีงบประมาณ 2566 โรงเรียนบ้านหันเตย

14 ก.ย. 66