การประชาคมระดับตำบล

23 มิ.ย. 66

การประชาคมระดับตำบล
เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย