การประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566

05 ต.ค. 66

การประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566

ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย วันที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

โดย คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย