การติดตามการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

17 ม.ค. 67

องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดตั้งทีมปฏิบัติการลงพื้นที่สำรวจการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อให้การจัดทำถังขยะเปียกเป็นไปอย่างถูกวิธีและ ต่อเนื่องเกิดเป็นวิถีชีวิตของประชาชนในตำบล มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมกันจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ให้ครบทุกครัวเรือน