ประชาสัมพันธ์การกำจัดหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี

20 มี.ค. 63

พับ ม้วน ทิ้ง ปลอดภัย ห่างไกลโรค ทำได้ด้วยตัวคุณ ?? วิธีการเก็บหน้ากากอนามัยใช้แล้วที่ถูกต้อง

1️⃣ ใช้นิ้วทั้งสองม้วนหน้ากากเข้าหากัน

2️⃣ ใช้มือจับห่วงที่เกี่ยวหูทั้งสองข้าง โดยพลิกด้านในที่สัมผัสกับใบหน้าของเราออก

3️⃣ เก็บแยกจากขยะอื่นๆ รวมใส่ถุง

4️⃣ เขียนบนถุงให้เห็นชัดเจนว่าเป็นขยะติดเชื้อ (หน้ากากอนามัยใช้แล้ว) ?? ช่วยคัดแยกขยะ นำไปกำจัดถูกวิรี ลดการติดเชื้อ

 

คำแนะนำวิธีกำจัดหน้ากากอนามัยใช้แล้ว

ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

—————————————- กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

คำแนะนำในการกำจัดหนา้ กากอนามัยที่ใช้แล้ว มีดังน ี้

  1. กรณีหน้ากากอนามัยที่ใช้สำหรับคนทั่วไป ไม่ป่วย แข็งแรงดี เมื่อใช้งานแล้วถือเป็นขยะทั่วไป ให้กำจัดโดยจับสายรัดและถอดหน้ากากอนามัยจากด้านหลัง (ไม่ควรสัมผัสตัวหน้ากาก) ทิ้งในถังขยะ ที่มีฝาปิดที่ใกล้ที่สุดทันที จากนั้นล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์
  2. กรณีหน้ากากอนามัยที่ใช้สำหรับผู้ที่แยกสังเกตอาการที่บ้าน (Self-Home Quarantine) ซึ่งอาจ ปนเปื้อนเชื้อโรคจากน้ำมูก น้ำลาย เสมหะ เมื่อใช้งานแล้วให้กำจัดโดยจับสายรัดและถอดหน้ากาก อนามัยจากด้านหลัง (ไม่ควรสัมผัสตัวหน้ากาก) ในแต่ละวันให้เก็บรวบรวมและทำลายเชื้อ โดยเก็บ รวบรวมใส่ถุงขยะ 2 ชั้น และทำลายเชื้อเบื้องต้นโดยราดด้วยน้ำยาฟอกขาว (โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 5%) แล้วมัดปากถุงให้แน่น นำไปทิ้งรวมกับขยะทั่วไป ทั้งนี้ ภายหลังกำจัดหน้ากากอนามัยใช้แล้ว ให้ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ทันที
  3. กรณีหน้ากากอนามัยที่ใช้ในสถานบริการสาธารณสุข ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย ที่เกิดขึ้นหรือใช้ ในกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์และการรักษาพยาบาล เมื่อใช้งานแล้วถือเป็นขยะติดเชื้อ ต้องเก็บขนและกำจัดให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545

 วันที่  17 มีนาคม 2563

 อ้างอิง

  1. องค์การอนามัยโลก ออนไลน์; https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus2019/adviceforpublic/whenandhowtousemasks
  2. กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545