ซักซ้อมการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของระดับของอันดับ

12 เม.ย. 66