ประกาศ ก.อบต.จ.นม. หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานพนักงานครูเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น

12 เม.ย. 66