การดำเนินการเกี่ยวกับข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่บรรจุและแต่งตั้งใหม่

12 เม.ย. 66