การขอน้ำอุปโภคบริโภค

* วิธีการใช้งาน

ผู้มีความประสงค์จะขอรับบริการ สามารถแจ้งความประสงค์ โดยกรอกข้อมูล รายละเอียดการขอรับบริการของท่าน
ลงในแบบฟอร์มการขอรับบริการออนไลน์ มีขึ้นตอน ดังนี้

1.) คลิกเมนู e-Service แล้วเลือกเมนู ระบบการขอรับบริการออนไลน์ เพื่อเข้าสู่หน้า แบบฟอร์มการขอรับบริการ
ออนไลน์ ทำการกรอกข้อมูลของท่านให้ถูกต้อง ครบถ้วน แล้วคลิกปุ่ม บันทึก

2.) เจ้าหน้าที่จะ ได้รับข้อความ แจ้งเตือนทางโทรศัพท์ทันที และทำการตราจสอบ ข้อมูล รายละเอียด ผ่านระบบ
Webmail ของหน่ายงาน พร้อมกับดำเนินการปริ้น แบบขอรับบริการออนไลน์ เสนอผู้บริหาร พิจารณา อนุมัติ/ไม่อนุมัติ

3.) เมื่อผู้บริหารได้พิจารณาแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการพิจารณา ให้ท่านทราบ ผ่านช่องทางการติดต่อ ตามที่ท่านระบุ
โดยเร็ว พร้อมดำเนินการในส่วนที่เกียวข้องต่อไป

***กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน