กองช่าง

นางทองพูล โยธานัน

นางทองพูล โยธานัน

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายปรีชา กองทุ่งมน

นายปรีชา กองทุ่งมน

นายช่างไฟฟ้า

นายวัชระ นวลศรี

นายวัชระ นวลศรี

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายสมพงษ์ อัยลา

นายสมพงษ์ อัยลา

พนักงานจ้างทั่วไป