กองคลัง

ว่าง

ว่าง

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางกรภัทร์ โพยนอก

นางกรภัทร์ โพยนอก

เจ้าพนักงานพัสดุ

นางพิมลรัตน์ อื้อศรีวงศ์

นางพิมลรัตน์ อื้อศรีวงศ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวปิยะนุช ชะสิงห์

นางสาวปิยะนุช ชะสิงห์

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ว่าง

ว่าง

นักวิชาการคลัง

นางสาวธัญรัตน์ จอดนอก

นางสาวธัญรัตน์ จอดนอก

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวปวีณา บัวสูง

นางสาวปวีณา บัวสูง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นายปรัชญ์ธนัช จอดนอก

นายปรัชญ์ธนัช จอดนอก

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้